19 فرو

هولوگرام گارانتی شرکت ویستا

هولوگرام گارانتی شرکت ویستا

بر اساس مقررات جدید مشتریان شرکت ویستا ( برند ویستا وب) از نظر گارانتی و ضمانت به سه گروه تقسیم میشوند که به این سه گروه هولوگرام های گارانتی بر اساس تعریف زیر اختصاص داده خواهد شد که این هولوگرام بر روی سایتهای شامل قرارداد پشتیبانی درج میگردد.

1.مشتریان با هولوگرام گارانتی سبز  (sss)          

Support Security SEO

تعهدات شرکت  به هولوگرام سبز

  • به روز رسانی وب سایت بر اساس قرارداد پشتیبانی شامل مطلب گذاشتن تغییرات ساختاری و نرم افزاری
  • امنیت و نگهداری وب سایت با مکانیسم( نرم افزار /دامنه/هاستینگ)
  • بهینه سازی و سئو وب سایت بر اساس قرارداد

2.مشتریان با هولوگرام گارانتی زرد (ss                              

Security SEO

  • به روز رسانی وب سایت بر اساس قرارداد پشتیبانی شامل مطلب گذاشتن تغییرات ساختاری و نرم افزاری
  • امنیت و نگهداری وب سایت با مکانیسم( نرم افزار /دامنه/هاستینگ)

3.مشتریان بر اساس هولوگرام گارانتی قرمز  (s)     

Security

  • امنیت و نگهداری وب سایت با مکانیسم نگهداری از( نرم افزار /دامنه/هاستینگ)

 

اشتراک